Ansvarsfull Båtbesiktning i Stockholm
Båtbesiktningsmännens Riksförening! Till gagn för vem?
Sollentuna januari 2014

Tyvärr existerar det ingen Svensk Statlig Myndigheter eller något annat bemyndigat organ som auktoriserar besiktningsmän för fritidsbåtar. Men det borde det göra.

Artiklar i SweBoat.
BBR:s oförskämda attityd och personliga påhopp på båtbesiktningsmannen Eje Wåhlstedt i SweBoat:s medlemsorgan nr 6/13 och nr 8/13 är ett lågvattenmärke utan dess like. Citat: "Att då påstå något som ovanstående får ett löjets skimmer över sig då det så tydligt lyser igenom att Eje Wåhlstedt tydligen gör allt för att tjäna en hacka på ålderns höst." Underteckna citat: "STYRELSEN BBR."

Vidare deras svepande och skrytsamma texter om att citat: ”Vi i BBR har högre kunskapskrav”, ”kämpar för hög kunskapsnivå”, ”kunskapshöjande åtgärder”, ”intagningsprov och tester” är inget annat än lögner och floskler. Nu får det vara nog. Det är dags att lyfta på locket och informera båtägarna om vad som är verklighet i föreningen BBR.

Historik
Båtbesiktningsmännens Riksförening, vanligtvis kallat BBR, använder sig av termen "Auktoriserad". De auktoriserar inga andra än sina egna föreningsmedlemmar och därtill på mycket oklara och lösa grunder. BBR startades i januari 1985 av 13 medlemmar och har sedan dess kontinuerligt präglats av intern osämja, avhopp och uteslutningar. Även extern kritik från varv, båthandel och försäkringsbolag har varit mer regel än undantag genom åren. Av de medlemmar som valdes in i BBR under 20 års tid mellan åren 1985 och 2005 är besluten baserade på av föreningen helt nöjaktiga faktorer. Först från och med 2006 infördes ett inträdesprov som syftade till att i någon mån ändra intagningskraven, men som ändå inte alls är särskilt avancerade. Viktigare har istället alltid varit medlemmarnas geografiska placering på båtmarknaden. Med andra ord du kunde vara hur erfaren som helst i t.ex. Stockholm men fick inte bli medlem i alla fall. Det här finns det ett flera idag levande exempel på och skälet är naturligtvis att BBR-medlemmen inte ville ha lokal konkurrens. Var någon verksam i norrland var det däremot löjligt enkelt att bli medlem. BBR vill gärna framstå som rikstäckande förening men har aldrig någonsin varit det och därför förekommer det idag t.o.m. dubbla geografiska adresser på vissa medlemmar.


Teknikutveckling & Protokoll.
Inga som helst former av fortbildning, teknikutveckling eller utbyte av besiktningserfarenheter inom BBR:s medlemmar eller genom styrelsens försorg förekom under de 5 år som mitt medlemskap varade fr.o.m. 2006 t.o.m. 2010. Enligt uppgift från gamla medlemmar har det heller aldrig förekommit någon som helst form av teknikutbyte. Tvärt om mörkade man inför varandra av konkurrensskäl. Olika personliga kryssprotokoll har förekommit från 1 till 3 sidor, först den 1/3 2010 kom ett gemensamt kryssprotokoll på 4-5 sidor, till detta också en stipulerad prislista baserad enbart på båtlängden. En billig kollektivt tecknad ansvarsförsäkring föreligger, men med en så hög självrisk - ca: ett basbelopp - för den felande besiktningsmannen att det i realiteten kraftigt försvårar en uppgörelse med uppdragsgivaren.

Medlemskap & Antagningsprov!
Hösten 2004 ombads Eje Wåhlstedt och undertecknad av ledningen i den dåvarande styrelsen att söka medlemskap i BBR. Man menade att det skulle se bättre ut om de besiktningsmän som gjorde flest besiktningar i Stockholmsområdet var med i BBR. Jag trodde mig - efter 20 år - se en rejält positiv, konkurrensutsatt och ny marknadssyn i föreningen och tackade därför ja och jag gjorde det trotts att jag blev varnad av försäkringsfolk. Eje Wåhlstedt däremot visste nog bättre när han först tvekade men sen tackade nej. Jag var den första som genomförde det nyinstiftade inträdesprovet som infördes hösten 2005. Efter mig har 6 nya medlemmar genomfört provet, men två har fått sparken och en har hoppat av frivilligt. Observera därmed att ingen medlem med medlemskap före 2006 har genomfört provet, trots vad som framhålls på BBR:s hemsida. Med andra ord 11 st. av de tidigare medlemmarna kallar sig oblygt för auktoriserad utan att ha genomfört ett enda godkänt kunskapsprov.

Kunskapskrav.
Eje Wåhlstedet har helt rätt beträffande nödvändig kunskap och utbildning. Visst, det finns de som skrapat, målat, tvättat, polerat, vaxat, bytt oljor och filter, vinterkonserverat, monterat extrautrustning och kört båtar med gaffeltruck i åratal, men det räcker inte alls för att besiktiga fritidsbåtar. Det krävs mycket mer i form av marint- och ingenjörstekniskt kunnande, mattematik, svenska språket, visst mått av juridik, pedagogik m.m.

Båtmäklarna.
Jag har besiktigat båtar sedan 1986, ibland är det en salubåt hos en båtmäklare, men alltid på uppdrag av den tänkbara köparen. Under alla dessa år har jag fått ett enda uppdrag från en båtmäklare. Något överraskad frågade jag denne varför han uttryckligen bad att inte få ett kryssprotokoll utan en fullständig konditionsrapport i text och bild. Han svarade "Jag kan inget själv … och jag har inte tid … och jag vill inte ha en massa skit i efterhand … Capiche? … Är du nöjd … ?" Båtmäklaren fick sin rapport – tyvärr med många anmärkningar -. En osedvanligt klok båtmäklare, som presenterade ett 25 sidor långt protokoll med ett par hundra bilder för ägaren som tvingades anpassa priset till verkligheten. Båten såldes istället till en annan köpare till ett lägre pris. Slutsats: Alla båtar med korrekt konditionsinformation blir sålda och till ett korrekt pris.


Moral & Jäv.
I föreningen BBR utför däremot flera av medlemmarna sedan tiotals år tillbaka regelbundet uppdrag åt vissa båtmäklare. Det högt numrerade "Besilktingsprotokollet" kan liknas vid en enkelt upprättad produktdeklaration på båten och är gjord på någon timme. Men båtmäklaren väljer istället att kalla båten för "Besiktigad". Vissa BBR:medlemmar hyr sin arbetslokal av båtmäklare och marinor. Andra BBR:medlemmar idkar besiktningsverksamhet med den ena handen och underhålls- och enklare reparationsverksamhet med den andra handen. Detta sker i egen regi eller åt marinan/hyresvärden. En del BBR:medlemmar arbetar som timanställda på produktionsvarv och däremellan "besiktigar" de inbytesbåtar åt arbetsgivaren/hyresvärden. Det finns t.o.m. BBR-medlemmar som arbetat som inhyrd konsulterande "Garantichef" åt storimportör av fritidsbåtar. Det har t.o.m. förekommit att BBR:medlemmar gjort skadebesiktningar på uppdrag av sin hyresvärd/marina när denne i sin båthantering t.ex. har tappat en båt i backen. Är det någon som tror att det inte uppstår ett jävförhållanden mellan dessa besiktningsmän och båtmäklarna/marinorna.

Anmärkningar & Anklagelser.
Året 2010 var ett märkligt år av interna meningsskiljaktigheter mellan mig och delar av den nya styrelsen i BBR. Man menade att det förelåg 10 st. klagomål under 2009. Alla påstods vara från "icke namngiven" missnöjd tredje part. Under de föregående åren 2006, -07 och -08 förelåg däremot inte ett enda klagomål, inte ens från tredje part. Den nya ledningen menade också att jag inte använde BBR:s kryssrapport. Fel, de gjorde jag parallellt med mitt eget när krav på detta infördes i stadgarna 1/3 2010. Man menade också att jag inte följde BBR:s prislista. Helt riktigt. Jag kallar stipulerad prislista för kardelbildning. Mina rapporter på 25-30 sidor och 250 bilder bör rimligen få kosta mer än BBR:s kryssprotokoll på 4 sidor. Därtill är alla min uppdragsgivare på förhand överenskommet prisindikerade +/- 10%.

Uteslutning.
Jag entledigades den 29/11 2010 enligt paragraf § 16:2. – "Medlem som uppträder så att föreningens intressen allvarligt och långsiktigt skadas kan uteslutas." – Jag har ett brett kontaktnät i båtbranschen som berättade att och omgående efter detta ägnade sig BBR fortlöpande under två år åt misskreditering av min person i båt- och försäkringsbranschen. Efter två år krävde jag stopp och åtgärd. Den 26 mars 2012 får jag så ett brevsvar från BBR varför de misskrediterar mig och framförallt varför de ljuger om de verkliga skälen till varför jag uteslöts ur föreningen. Man svarade då i detta brev bl.a. följande citat:

"Det var dock så att flera medlemmar fick inga uppdrag på grund av att du var medlem i BBR. Vi stod inför det faktum att bli bojkottade av en hel bransch faktiskt p.g.a. dig. Man stod i begrepp att släppa in nya aktörer på marknaden. DÅ SKADAR DU FÖRENINGEN OCH DESS MEDLEMMAR."


Läs gärna hela brevet här

BBR samarbetar med delar av båthandeln.
För mig personligen var BBR:s erkännande det skriftliga beviset på BBR:s oseriösa verksamhet. Därför publicerade jag omgående deras brev på min hemsida. Att det förekommer oroväckande mycket båthandlare med "bilhandlarpolitik modell 60-tal" är jag väl förtrogen med och idag en del av mina uppdrag som expertvittne vid tvistemål och rättegångar. Men vem som står bakom begreppet "Man …. stod i begrepp att …." och tydligen med en så stor auktoritet att denne "Man" kan styra över besiktningsverksamheten i Sverige vore ju intressant att få svar på. Att denna auktoritet också hotat BBR om att "släppa in nya aktörer i marinbranschen" är detsamma som att auktoriteten ”Man” ämnat att tillsätta nya egna båtbesiktningsmän. Nåväl. Skurkar finns det förvisso i alla branscher, men det här är bevisligen lyckad skrämseltaktik på hög nivå och därtill skrämmande illa. Illa inte bara för båtköparen utan så klart även för den seriösa båtmarknaden. Men som väl är känner vi företag inom marinbranschen som är seriösa och som vi vågar handla med.

Reklamvärde?
Till sist skall sägas att i föreningen finns det medlemmar som känner till andra medlemmars verksamheter. Varför är de ändå medlemmar kan man undra. Jo, det är ingen annan orsak än att det är ett mycket starkt laddat värde i ordet auktoriserad och då inte minst för den båtköpare som söker en besiktningsman. Därför gör man som strutsen och blir kvar i föreningen. BBR anser sig ha monopol på ordet och de missbrukar ordet. På BBR:s hemsida skryter man över att vara remissinstans till Sjöfartsverket. Tyvärr är det sant och därtill rent bedrövligt. Sjöfartsverket känner inte till BBR:s hela verksamhet. De borde stoppa sin lista över "Utsedd besiktningsman Fritidsbåtar". Därtill tar sig också BBR friheten att mästra personer som inte faller dem i smaken. Det är stor – och framförallt moralisk - skillnad på Auktoriserad och Auktoritär. Vad har BBR för auktoritärt mandat att kritisera Eje Wåhlstedt?

BBR! Till gagn för vem?
Man bör således fråga sig, vad är syftet med Båtbesiktningsmännens Riksförening och till gagn för vem? Uppenbart är verksamheten till gagn för delar av båtbranschen och BBR:s medlemmar! Men om man av marknadsföringsskäl tycker det är viktigt att som besiktningsman vara medlem i BBR skall man inte ifrågasätta samt ha tekniska-, moraliska- och marknadsutvecklande synpunkter och heller inte skriva artiklar som kan misshaga båtbranschen eller någon arvfurste i ett stort produktionsvarv. Man skall heller inte i rapporterna skriva tekniska- och pedagogiska texter utan det skall bara vara kryss i ruta 0, 1, 2 eller 3. Inte heller bör rapporten innehålla 250 bilder med förklarande text under, utan på sin höjd en avståndsbild på båten. Det här är den verklighet som föreligger och vad BBR står för. Ju mindre det står i protokollet ju lättare är båten att sälja och till ett för högt pris. BBR:s dåvarande ordförande sa en gång efter ett avslutat möte när ingen annan hörde, citat: "Det är ju inte alls så att du är en dålig besiktningsman, det vet vi ju ….. men du behöver ju inte skriva så jäkla mycket".

Marinkontroll 2R / Ansvarsfull Båtbesiktning 2R
batbesiktning.se
Ronald Rybbe.